Om valget

Her på siden kan du læse reglerne for valg af bestyrelsesmedlemmer i Pensionskassen for Farmakonomer.

Om valget

Ved pensionskassens generalforsamling den 29. juni 2020, var der under punktet ’Valg af bestyrelsesmedlemmer’ flere kandidater end de tre bestyrelsesposter, der skulle besættes.

Valg af bestyrelsesmedlemmer skal i henhold til vedtægtens § 7 ske ved urafstemning blandt pensionskassens medlemmer, hvis der på generalforsamlingen er flere kandidater, end der skal vælges.

Hvem stiller op?

Alle medlemmer af pensionskassen har haft ret til at stille op som bestyrelsesmedlem og suppleant.

Det har været muligt at tilkendegive sit kandidatur forud for generalforsamlingen og på selve generalforsamlingen.

De på generalforsamlingen opstillede kandidater har efterfølgende fået mulighed for hver især at præsentere sig på www.valg-pka.dk (denne hjemmeside) med en skreven præsentation og et billede.

Hvem må stemme?

Medlemmer, der på generalforsamlingstidspunktet er medlem af pensionskassen, og som ikke er udtrådt på afstemningstidspunktet, er stemmeberettigede.

Udsendelse af stemmemateriale.

Valget gennemføres ved udsendelse af stemmemateriale til samtlige stemmeberettigede medlemmer via e-Boks eller fysisk brev for dem, der har frasagt sig e-Boks.

Kandidaterne er oplistet i alfabetisk orden efter kandidaternes efternavne.

Der udsendes endvidere oplysninger om stemmeafgivelsen, herunder hvor mange stemmer medlemmet kan afgive, tidsfristen herfor samt valgproceduren.

Hvordan kan jeg afgive min stemme?

Stemmeafgivelse sker elektronisk via www.valg-pka.dk. Hvert medlem skal logge sig ind med NemID, eller brugerid, for at kunne give afgive sin personlige stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvert stemmeberettiget medlem har ret til at stemme på op til 3 kandidater. Der kan ikke afgives mere end 1 stemme til den samme kandidat.

Stemmeafgivelsen slutter 21 dage efter udsendelsen af stemmemateriale. Det vil sige afstemningen slutter tirsdag den 28. juli 2020 kl. 23.59.

Hvis du ikke ønsker at stemme digitalt, kan du anmode om at stemme pr. brev på stemmeseddel, som er optrykt på særligt papir. Hvis du ønsker en fysisk stemmeseddel, skal du kontakte firmaet Assembly Voting, der afvikler det elektroniske valg, og bede om at få en stemmeseddel tilsendt. Vær opmærksom på stemmesedlen skal sendes til pka i vedlagte svarkuvert i god tid, så den er os i hænde senest den 28. juli 2020.

Hvis der er afgivet et større antal stemmer end medlemmet er berettiget til, eller som er udfyldt på en måde, som giver anledning til tvivl, vil stemmesedlen blive anset som ugyldig.

Ved eventuelle tvivlstilfælde om stemmesedlens gyldighed vil Pensionskassens statsautoriserede revision kontrollere stemmesedlen og træffe afgørelse om dens gyldighed.

Valgets resultat

De 3 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Såfremt der er stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, fastsættes rækkefølgen ved lodtrækning foretaget af pensionskassens statsautoriserede revision. Optælling af stemmer overvåges af pensionskassens statsautoriserede revision.

Valgets resultat bliver meddelt de deltagende kandidater og den nuværende bestyrelse senest 1 døgn efter stemmeafgivelsens afslutning.

Suppleanter

De kandidater, der er opstillet til bestyrelsesvalget, og som har tilkendegivet, at de tillige ønsker at opstille som suppleanter, vælges automatisk som suppleanter i den rækkefølge, der følger af valgets resultat, hvis de ikke opnår valg som bestyrelsesmedlem. Og ved stemmelighed fastsættes rækkefølgen ved lodtrækning som beskrevet ovenfor.

Valgets resultat offentliggøres på pka.dk/farmakonom senest 30. juli 2020.


Kontakt PKA

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PKA på tkl@pka.dk eller 39 45 45 28.